Regler att följa - av goda skäl

Användandet av lyftutrustning regleras av flera författningssamlingar från Arbetsmiljöverket, som utarbetats utifrån gällande EU-normer. En central författningssamling är AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, som gäller fr.o.m 2007-06-01. Denna författningssamling styr bl.a kravet på löpande tillsyn, krav på nödvändig kännedom hos krananvändaren och konditionsanalys efter uppnådd konstruktiv livslängd.
Dessutom åligger det kranägaren/användaren att se till att dessa krav uppfylls så att säkerhet inte äventyras.

Kortfattat säger AFS 2006:6 att:
• Daglig kontroll av lyftanordningen skall ske före användning.
• Journal skall föras över underhåll och fortlöpande tillsyn.
• Kranföraren skall ha teoretiska samt praktiska kunskaper för säker användning av lyftanordningen.
• Brister eller skador som upptäckts vid en kontroll, skall om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning.
För mer information kontakta oss eller gå in på www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-lyftanordningar-och-lyftredskap-foreskrifter-afs2006-6.pdf